คำศัพท์ JLPT N5


Warning: include(/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

Warning: include(): Failed opening '/home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/stm-lms-templates/courses/parts/meta2.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php73/pear') in /home/customer/www/ilovejapanschool.com/public_html/wp-content/plugins/masterstudy-lms-learning-management-system/lms/classes/templates.php on line 137

คอร์สนี้ประกอบด้วย

51 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
บทนำ
26
2
~です เป็น คือ (หน้าที่ 12)
379
3
おはよう อรุณสวัสดิ์ (หน้าที่ 14)
239
4
かぞく ครอบครัว (หน้าที่ 18)
332
5
なんにんですか กี่คน (หน้าที่ 20)
201
6
~からきました มาจาก… (หน้าที่ 22)
257
7
学校 โรงเรียน (หน้าที่ 26)
245
8
かず ตัวเลข (หน้าที่ 28)
140
9
よう日 วันในรอบสัปดาห์ (หน้าที่ 30)
246
10
ことば คำศัพท์ (หน้าที่ 32)
339
11
べんきょう การเรียน (หน้าที่ 34)
277
12
はたらく ทำงาน (หน้าที่ 38)
305
13
しごと งาน (หน้าที่ 41)
214
14
これは何ですか นี่คืออะไร (หน้าที่ 43)
420
15
何こありますか มีกี่อัน (หน้าที่ 48)
186
16
時間 เวลา (หน้าที่ 50)
360
17
どんな人 เป็นคนอย่างไร (หน้าที่ 56)
275
18
シャツをきています ใส่เสื้อเชิ้ต (หน้าที่ 59)
155
19
スカートをはきます สวมกระโปรง (หน้าที่ 61)
162
20
あそぶ เล่น เที่ยวเล่น (หน้าที่ 64)
199
21
町 เมือง (หน้าที่ 67)
137
22
あさ・よる ตอนเช้า ตอนกลางคืน (หน้าที่ 70)
331
23
食べる・飲む กิน ดื่ม (หน้าที่ 73)
314
24
りょうり อาหาร (หน้าที่ 77)
223
25
レストラン ร้านอาหาร (หน้าที่ 80)
403
26
どうですか เป็นอย่างไร (หน้าที่ 83)
253
27
しゅみ งานอดิเรก (หน้าที่ 86)
443
28
おんがく ดนตรี (หน้าที่ 89)
189
29
スポーツ กีฬา (หน้าที่ 92)
267
30
てんき สภาพอากาศ (หน้าที่ 95)
308
31
きせつ ฤดูกาล (หน้าที่ 98)
300
32
買い物 การซื้อของ (หน้าที่ 104)
355
33
みせ ร้านค้า (หน้าที่ 108)
257
34
ATM เอทีเอ็ม (หน้าที่ 111)
321
35
おくる ส่ง (หน้าที่ 113)
246
36
プレゼント ของขวัญ (หน้าที่ 115)
377
37
のりもの ยานพาหนะ (หน้าที่ 120)
379
38
どのくらい ประมาณเท่าไร (หน้าที่ 124)
169
39
みち ถนน (หน้าที่ 126)
230
40
どこ ที่ไหน (หน้าที่ 129)
139
41
でかける ออกไปข้างนอก (หน้าที่ 131)
342
42
いえ บ้าน (หน้าที่ 136)
151
43
アパートの2かい ชั้น 2 ของอะพาร์ตเมนต์ (หน้าที่ 140)
147
44
ひっこし การย้ายบ้าน (หน้าที่ 142)
163
45
先生のいえ บ้านอาจารย์ (หน้าที่ 145)
281
46
電気 ไฟฟ้า (หน้าที่ 150)
204
47
びょうき เจ็บป่วย ไม่สบาย โรคภัย (หน้าที่ 154)
185
48
お元気ですか สบายดีไหม (หน้าที่ 157)
283
49
たいせつなもの・こと สิ่งสำคัญ เรื่องสำคัญ (หน้าที่ 160)
181
50
しょうらい อนาคต (หน้าที่ 162)
134
51
これもおぼえよう มาจำคำเหล่านี้กันเถอะ (หน้าที่ 164)
410
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

51 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)