คำศัพท์ JLPT N5

ระดับพื้นฐาน (JLPT N5)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

51 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
บทนำ
00:26
2
~です เป็น คือ (หน้าที่ 12)
06:19
3
おはよう อรุณสวัสดิ์ (หน้าที่ 14)
03:59
4
かぞく ครอบครัว (หน้าที่ 18)
05:32
5
なんにんですか กี่คน (หน้าที่ 20)
03:21
6
~からきました มาจาก… (หน้าที่ 22)
04:17
7
学校 โรงเรียน (หน้าที่ 26)
04:05
8
かず ตัวเลข (หน้าที่ 28)
02:20
9
よう日 วันในรอบสัปดาห์ (หน้าที่ 30)
04:06
10
ことば คำศัพท์ (หน้าที่ 32)
05:39
11
べんきょう การเรียน (หน้าที่ 34)
04:37
12
はたらく ทำงาน (หน้าที่ 38)
05:05
13
しごと งาน (หน้าที่ 41)
03:34
14
これは何ですか นี่คืออะไร (หน้าที่ 43)
07:00
15
何こありますか มีกี่อัน (หน้าที่ 48)
03:06
16
時間 เวลา (หน้าที่ 50)
06:00
17
どんな人 เป็นคนอย่างไร (หน้าที่ 56)
04:35
18
シャツをきています ใส่เสื้อเชิ้ต (หน้าที่ 59)
02:35
19
スカートをはきます สวมกระโปรง (หน้าที่ 61)
02:42
20
あそぶ เล่น เที่ยวเล่น (หน้าที่ 64)
03:19
21
町 เมือง (หน้าที่ 67)
02:17
22
あさ・よる ตอนเช้า ตอนกลางคืน (หน้าที่ 70)
05:31
23
食べる・飲む กิน ดื่ม (หน้าที่ 73)
05:14
24
りょうり อาหาร (หน้าที่ 77)
03:43
25
レストラン ร้านอาหาร (หน้าที่ 80)
06:43
26
どうですか เป็นอย่างไร (หน้าที่ 83)
04:13
27
しゅみ งานอดิเรก (หน้าที่ 86)
07:23
28
おんがく ดนตรี (หน้าที่ 89)
03:09
29
スポーツ กีฬา (หน้าที่ 92)
04:27
30
てんき สภาพอากาศ (หน้าที่ 95)
05:08
31
きせつ ฤดูกาล (หน้าที่ 98)
05:00
32
買い物 การซื้อของ (หน้าที่ 104)
05:55
33
みせ ร้านค้า (หน้าที่ 108)
04:17
34
ATM เอทีเอ็ม (หน้าที่ 111)
05:21
35
おくる ส่ง (หน้าที่ 113)
04:06
36
プレゼント ของขวัญ (หน้าที่ 115)
06:17
37
のりもの ยานพาหนะ (หน้าที่ 120)
06:19
38
どのくらい ประมาณเท่าไร (หน้าที่ 124)
02:49
39
みち ถนน (หน้าที่ 126)
03:50
40
どこ ที่ไหน (หน้าที่ 129)
02:19
41
でかける ออกไปข้างนอก (หน้าที่ 131)
05:42
42
いえ บ้าน (หน้าที่ 136)
02:31
43
アパートの2かい ชั้น 2 ของอะพาร์ตเมนต์ (หน้าที่ 140)
02:27
44
ひっこし การย้ายบ้าน (หน้าที่ 142)
02:43
45
先生のいえ บ้านอาจารย์ (หน้าที่ 145)
04:41
46
電気 ไฟฟ้า (หน้าที่ 150)
03:24
47
びょうき เจ็บป่วย ไม่สบาย โรคภัย (หน้าที่ 154)
03:05
48
お元気ですか สบายดีไหม (หน้าที่ 157)
04:43
49
たいせつなもの・こと สิ่งสำคัญ เรื่องสำคัญ (หน้าที่ 160)
03:01
50
しょうらい อนาคต (หน้าที่ 162)
02:14
51
これもおぼえよう มาจำคำเหล่านี้กันเถอะ (หน้าที่ 164)
06:50
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

51 บทเรียน
บทเรียน 4 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)