คำศัพท์ JLPT N3

ระดับกลาง (JLPT N3)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

61 บทเรียน
บทเรียน 6 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
บทนำ
00:27
2
家族 ครอบครัว (หน้าที่ 12)
07:56
3
友達の知り合い เพื่อนและคนรู้จัก (หน้าที่ 16)
08:05
4
恋人 แฟน (หน้าที่ 19)
06:11
5
コミュニケーション การสื่อสาร (หน้าที่ 22)
07:17
6
どんな人? คนแบบไหน (หน้าที่ 26)
08:05
7
時の表現 สำนวนเกี่ยวกับเวลา (หน้าที่ 32)
07:40
8
食生活 วิถีการกิน (หน้าที่ 35)
07:18
9
料理の道具と材料 เครื่องครัวและวัตถุดิบ (หน้าที่ 39)
05:15
10
料理の作り方 วิธีทำอาหาร (หน้าที่ 43)
05:58
11
家事 งานบ้าน (หน้าที่ 47)
05:28
12
家 บ้าน (หน้าที่ 56)
05:03
13
お金と銀行 เงินและธนาคาร (หน้าที่ 60)
06:37
14
買い物 การซื้อของ (หน้าที่ 64)
06:10
15
朝から晩まで ตั้งแต่เช้าถึงค่ำ (หน้าที่ 68)
06:49
16
こんなことも คำศัพท์แบบนี้ก็ควรรู้ (หน้าที่ 72)
04:55
17
町のようす สภาพภายในเมือง (หน้าที่ 76)
07:52
18
町を歩く เดินรอบเมือง (หน้าที่ 80)
05:32
19
電車と新幹線 รถไฟฟ้ากับรถไฟชิงกันเซน (หน้าที่ 83)
10:53
20
バス รถเมล์ รถบัส (หน้าที่ 88)
06:35
21
運転する ขับรถ (หน้าที่ 91)
06:05
22
学校 โรงเรียน (หน้าที่ 96)
06:43
23
勉強 การเรียน (หน้าที่ 100)
05:55
24
日本の大学 มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น (หน้าที่ 104)
05:10
25
試験 การสอบ (หน้าที่ 109)
04:17
26
もっとがんばれ พยายามอีกนิด (หน้าที่ 113)
03:35
27
就職 การหางานทำ (หน้าที่ 120)
04:22
28
会社 บริษัท (หน้าที่ 124)
04:32
29
上下関係 ความสัมพันธ์ตามลำดับขั้น (หน้าที่ 128)
07:38
30
どんな仕事で งานแบบไหน (หน้าที่ 132)
08:36
31
パソコンで การใช้คอมพิวเตอร์ (หน้าที่ 136)
04:49
32
旅行 การท่องเที่ยว (หน้าที่ 142)
06:34
33
スポーツ กีฬา (หน้าที่ 147)
05:59
34
ファッション แฟชั่น (หน้าที่ 151)
06:58
35
おしゃれ การรักสวยรักงาม (หน้าที่ 155)
05:05
36
趣味 งานอดิเรก (หน้าที่ 159)
06:06
37
体 ร่างกาย (หน้าที่ 164)
06:31
38
何のサイン สัญญาณบอกเหตุอะไร (หน้าที่ 168)
05:05
39
症状 อาการป่วย (หน้าที่ 171)
02:45
40
大丈夫 เป็นอะไรหรือเปล่า (หน้าที่ 174)
04:20
41
病院 โรงพยาบาล (หน้าที่ 177)
04:39
42
自然 ธรรมชาติ (หน้าที่ 182)
04:51
43
明日の天気 สภาพอากาศของวันพรุ่งนี้ (หน้าที่ 186)
05:23
44
暑い日と寒い日 วันที่ร้อนและวันที่หนาว (หน้าที่ 190)
04:19
45
どう変わる เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (หน้าที่ 193)
05:05
46
日本の1年 1 ปีในญี่ปุ่น (หน้าที่ 195)
04:57
47
マスコミ สื่อสารมวลชน (หน้าที่ 200)
06:10
48
事件 เหตุร้าย คดี (หน้าที่ 204)
05:20
49
気をつけよう ระวังด้วย (หน้าที่ 207)
06:34
50
トラブル ความยุ่งยาก ความวุ่นวาย (หน้าที่ 211)
05:14
51
データ ข้อมูล (หน้าที่ 214)
06:46
52
性格 ลักษณะนิสัย (หน้าที่ 220)
05:57
53
うれしい気持ち ความรู้สึกดีใจ (หน้าที่ 225)
06:03
54
ブルーな気分 ความรู้สึกเศร้าใจ (หน้าที่ 228)
05:32
55
どんな感じ ความรู้สึกแบบไหน (หน้าที่ 231)
04:10
56
複雑な気持ち ความรู้สึกสับสน (หน้าที่ 234)
05:36
57
デザイン ดีไซน์ (หน้าที่ 240)
03:28
58
人のイメージ ภาพลักษณ์ของบุคคล (หน้าที่ 243)
08:00
59
物のイメージ ภาพลักษณ์ของสิ่งของ (หน้าที่ 247)
05:04
60
私たちの社会 สังคมของพวกเรา (หน้าที่ 259)
06:48
61
国際社会 สังคมนานาชาติ (หน้าที่ 253)
06:36
7_Day_FREE_TRIAL_DESCRIPTION

คอร์สนี้ประกอบด้วย

61 บทเรียน
บทเรียน 6 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต