คำศัพท์ JLPT N5

ระดับพื้นฐาน (JLPT N5)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

13 บทเรียน
บทเรียน 1 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

ตอนที่: 1 บทเรียน

1
บทนำ
00:26
2
~です เป็น คือ (หน้าที่ 12)
06:19
3
おはよう อรุณสวัสดิ์ (หน้าที่ 14)
03:59
4
かぞく ครอบครัว (หน้าที่ 18)
05:32
5
なんにんですか กี่คน (หน้าที่ 20)
03:21
6
~からきました มาจาก… (หน้าที่ 22)
04:17
7
学校 โรงเรียน (หน้าที่ 26)
04:05
8
かず ตัวเลข (หน้าที่ 28)
02:20
9
よう日 วันในรอบสัปดาห์ (หน้าที่ 30)
04:06
10
ことば คำศัพท์ (หน้าที่ 32)
05:39
11
べんきょう การเรียน (หน้าที่ 34)
04:37
12
はたらく ทำงาน (หน้าที่ 38)
05:05
13
しごと งาน (หน้าที่ 41)
03:34
14
これは何ですか นี่คืออะไร (หน้าที่ 43) (7 เม.ย.นี้)
15
何こありますか มีกี่อัน (หน้าที่ 48) (7 เม.ย.นี้)
16
時間 เวลา (หน้าที่ 50) (8 เม.ย.นี้)
17
どんな人 เป็นคนอย่างไร (หน้าที่ 56) (9 เม.ย.นี้)
18
シャツをきています ใส่เสื้อเชิ้ต (หน้าที่ 59) (10 เม.ย.นี้)
19
スカートをはきます สวมกระโปรง (หน้าที่ 61) (13 เม.ย.นี้)
20
あそぶ เล่น เที่ยวเล่น (หน้าที่ 64) (14 เม.ย.นี้)
21
町 เมือง (หน้าที่ 67) (15 เม.ย.นี้)
22
あさ・よる ตอนเช้า ตอนกลางคืน (หน้าที่ 70) (16 เม.ย.นี้)
23
食べる・飲む กิน ดื่ม (หน้าที่ 73) (17 เม.ย.นี้)
24
りょうり อาหาร (หน้าที่ 77) (20 เม.ย.นี้)
25
レストラン ร้านอาหาร (หน้าที่ 80) (21 เม.ย.นี้)
26
どうですか เป็นอย่างไร (หน้าที่ 83) (22 เม.ย.นี้)
27
しゅみ งานอดิเรก (หน้าที่ 86) (23 เม.ย.นี้)
28
おんがく ดนตรี (หน้าที่ 89) (24 เม.ย.นี้)
29
スポーツ กีฬา (หน้าที่ 92) (27 เม.ย.นี้)
30
てんき สภาพอากาศ (หน้าที่ 95) (28 เม.ย.นี้)
31
きせつ ฤดูกาล (หน้าที่ 98) (29 เม.ย.นี้)
32
買い物 การซื้อของ (หน้าที่ 104) (30 เม.ย.นี้)
33
みせ ร้านค้า (หน้าที่ 108) (30 เม.ย.นี้)
34
ATM เอทีเอ็ม (หน้าที่ 111) (5 พ.ค.นี้)
35
おくる ส่ง (หน้าที่ 113) (5 พ.ค.นี้)
36
プレゼント ของขวัญ (หน้าที่ 115) (7 พ.ค.นี้)
37
のりもの ยานพาหนะ (หน้าที่ 120) (7 พ.ค.นี้)
38
どのくらい ประมาณเท่าไร (หน้าที่ 124) (8 พ.ค.นี้)
39
みち ถนน (หน้าที่ 126) (11 พ.ค.นี้)
40
どこ ที่ไหน (หน้าที่ 129) (12 พ.ค.นี้)
41
でかける ออกไปข้างนอก (หน้าที่ 131) (13 พ.ค.นี้)
42
いえ บ้าน (หน้าที่ 136) (14 พ.ค.นี้)
43
アパートの2かい ชั้น 2 ของอะพาร์ตเมนต์ (หน้าที่ 140) (15 พ.ค.นี้)
44
ひっこし การย้ายบ้าน (หน้าที่ 142) (18 พ.ค.นี้)
45
先生のいえ บ้านอาจารย์ (หน้าที่ 145) (19 พ.ค.นี้)
46
電気 ไฟฟ้า (หน้าที่ 150) (20 พ.ค.นี้)
47
びょうき เจ็บป่วย ไม่สบาย โรคภัย (หน้าที่ 154) (21 พ.ค.นี้)
48
お元気ですか สบายดีไหม (หน้าที่ 157) (22 พ.ค.นี้)
49
たいせつなもの・こと สิ่งสำคัญ เรื่องสำคัญ (หน้าที่ 160) (25 พ.ค.นี้)
50
しょうらい อนาคต (หน้าที่ 162) (26 พ.ค.นี้)
51
これもおぼえよう มาจำคำเหล่านี้กันเถอะ (หน้าที่ 164) (27 พ.ค.นี้)
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)

คอร์สนี้ประกอบด้วย

13 บทเรียน
บทเรียน 1 ชั่วโมง
การเรียนไม่จำกัดจำนวนครั้ง
การเข้าถึงผ่านทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
ทดลองเรียนฟรี 7 วัน (ไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลบัตรเครดิตในการสมัคร)