วิธีดาวน์โหลดใบ Certificate และ Transcript

1

1-1CT

2

2-2CT

3

3

4

4